• Oppstartstilskudd for lag og foreninger Foto: Geir Einarsen

Oppstarttilskudd for lag og forenigner

Oppstart av nye lag og foreninger kan støttes med inntil kr. 3.000,-.

Tilskuddet skal dekke en del av de utgifter laget har i forbindelse med etablering av sin virksomhet og beregnes etter antall medlemmer under 20 år.

Oppstartstilskudd for vellag regnes ut fra antall husstander.

For å få starttilskudd må det foreligge referat fra stiftelsesmøte, antall medlemmer under 20 år og egen bankkonto for laget.

Søk støtte!

Elizabeth Croft

Rådgiver Kultur
Telefon: 51 61 42 92
Mobil: 908 47 761
elizabeth.croft@gjesdalkommune.no 


Hvem kan få støtte?

Alle lag og foreninger som blir registret i kommunen kan søke om oppstartstøtte.

Det gis ikke støtte til lag og foreninger som primært ivaretar private interesser, har utelukkende medlemmer over 20 år, eller er politiske ungdoms organisasjoner.


Søknadsfrister

Søknader kan sendes hele året og senest 6 måneder etter at laget er stiftet.


Det er ikke mulig å søke oppstartstøtte og driftsstøtte i det samme år.