Førjulsfest i Oltedal, foto: Geir Einarsen

Kultur er viktig i seg selv men også som et positivt virkemiddel i helsefremmende og trivselsskapende arbeid. I 2006 ble Den kulturelle spaserstokken etablert som nasjonalt prosjekt. Helse- og omsorgsdepartementet og Kultur- og kirkedepartementet gikk sammen om å bevilge midler øremerket kultur for seniorer fram til 2014. Tildeling av midler utføres per i dag av fylkeskommuner. Rogaland fylkeskommune tildeler midler etter prosentdel prinsipp, (antall innbyggere over 64 år som prosentdel av total befolkningen).

Målet med Den kulturelle spaserstokken er å gi alle seniorer i kommunen mulighet til å delta i kulturelle aktiviteter, med spesielt fokus på eldre brukere av kommunens omsorgstjenester.

Her i Gjesdal organiserer vi tilbudet inn i fire forskjellige tiltak:

Hyggestunden: Kulturarrangement på Solås Bo- og rehabiliteringssenter, ansvar kulturavdelingen.
Syng med oss: Sang og musikk på Ålgård Bo- og aktivitetssenter, ansvar Frivilligsentralen.
Limagarden: Besøk til Limagarden for pasienter med demens.